دفتر مرکزی و دبیرخانه 
تهران-سعادت آباد-چهارراه سرو-بلوار سرو غربی-برج سرو ناز- شماره 72-طبقه دوم-واحد 12
کد پستی:19989946653 
تلفن:22144625   دورنگار:22377965
 
info@iranianlls.org
instagram.com/iranianlls

Telegram.me/iranianlls