استاد محمدرضا دشتی اردکانی

عضو هیات مدیره و خزانه دارانجمن حقوق شناسی
کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه تهران
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی - دانشگاه تهران 
تحصیلات حوزوی: 10 سال حضور در دروس خارج فقه آیات عظام و مراجع تقلید

رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران - ریاست کانون سردفتران و دفتریاران  - رئیس شورای حل اختلاف ثبتی - رئیس خدمات الکترونیک قضایی کشور - عضو دادگاه تجدید نظر سردفتران - عضو شورای راهبری امضاء الکترونیک کشور - مدیر مسئول مجله حقوقی کانون سردفتران مشاور قوه قضائیه - مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد- سردفتر اسناد رسمی