دکتر حمید گوینده

عضو هیات مدیره انجمن حقوق شناسی
دکترای تخصصی فقه و حقوق جزا - دانشگاه شیهد مطهری 1388
مدیرکل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه
قاضی بازنشسته دادگستری - معاون دادستان تهران - دادیار دادسرای انتظامی قضات - مشاور رئیس قوه قضائیه-مدرس دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری