دکتر مجید قورچی بیگی

بازرس اصلی انجمن
دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی - دانشگاه تهران1392
استادیار وعضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی 
مولف ده ها عنوان مقاله تخصصی و تالیف کتابهایی همچون :

آشنایی با جرایم مدیران و کارمندان دولت - حقوق شهروندی - پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي