اعضای هیات امنای انجمن حقوق شناسی

بموجب اساسنامه، هیات امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن حقوق شناسی بوده و اعضای آن به شرح زیر است:

1 - جناب آقای سید علیرضا آوائی - ریاست هیات امناء
2 - جناب آقای محمد حسین ساکت - عضو هیات رئیسه 
3 - جناب آقای عبدالله موذنی - عضو هیات رئیسه 
4 - جناب آقای سید منصور میر سعیدی - عضو هیات رئیسه 
5 - جناب آقای محمدرضا ضیایی بیگدلی - عضو هیات امنا
6 - جناب آقای تهمورث بشیریه- عضو هیات امنا و مدیرعامل
7 - جناب آقای محمد جلالی - عضو هیات امنا
8 - سرکار خانم هما داودی گرمارودی - عضو هیات امنا
9 - جناب آقای محمدرضا ویژه- عضوهیات امنا
10 - جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی - عضو هیات امنا
11 - جناب آقای علیرضا غریب دوست - عضو هیات امنا


سوابق اساتید محترم در همین سایت قابل دسترسی است