در جلسه مورخ 1394/02/22 هیات امنای انجمن حقوق شناسی، تشکیل کمیسیـون ها در دو گـــروه اصلــی « کمیسیونهای مطالعات بنیادین » و « کمیسیونهای مطالعات تخصصی » به تصویب اعضای محترم رسید.
بموجب مصوبه هیات امناء ، تشکیل هر کمیسیون منوط به تائید هیات مدیره خواهد بود که در جلسه آتی هیات مدیره، نسبت به تعیین ضوابط و آئین نامه های اجرائی مربوطه اقدام و در خصوص کارگروه های زیر مجموعه هریک از کمیسیونها - بر اساس اولویت - تصمیم گیری خواهد شد.