انجمن حقوق شناسی در راستای تحقق اهداف مندرج در موضوع فعالیت، علاوه بر دعوت از کلیه اعضای خانواده بزرگ حقوقی کشور، از کلیه اساتید محترم دانشگاهها در گرایش های مختلف علوم انسانی و صاحبنظران و متخصصین سایر 
گروه های مندرج در موضوع فعالیت انجمن دعوت به همکاری می نماید.


شرایط عضویت در انجمن حقوق شناسی