استاد سید علیرضا آوائی

ریاست هیات امناءانجمن حقوق شناسی  

فارغ التحصیل رشته حقوق قضائی ( مدرسه عالی قضائی ) دانشگاه علوم قضایی قم 

کارشناسي ارشد حقوق خصوصی - دانشگاه تهران

دادستان
عمومي و انقلاب دزفول 1358

دادستان عمومي و انقلاب  اهواز 1367

رئیس كل دادگستري استان لرستان 1373

رئیس كل دادگستري استان مركزي 1377

رئیس كل دادگستري استان اصفهان   1381

رئیس كل دادگستري استان تهران 1384

قاضي دیوان عالی کشور - پایه 11 قضایی - 1393

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور 1394

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور 1395

وزیر دادگستری 1396 تا کنون