استاد عبدالله موذنی

عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
فارغ التحصیل حقوق و علوم قضایی و کارشناسی علوم سیاسی - دانشگاه تهران 1354

عضو كیسیون حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز

عضو كمیسیون های آموزش ، كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري مركز 

دادستان كل كانون وكلاي دادگستري مركز

وكیل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي