دکتر محمدرضا ویژه

عضوهیات امناءانجمن حقوق شناسی
و عضو هیات مدیره 
دکترای تخصصی حقوق عمومی - دانشگاه منتسکیو فرانسه 1387
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضویت در شورای حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی
عضویت در کمیته حقوقی شهرداری تهران
عضو کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز 
عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه
مولف ده ها عنوان مقالات تخصصی و تالیف و ترجمه کتابهایی چون:
مجموعه مقالات اهدائی به استاد منوچهر موتمنی طباطبائی - مجموعه قوانین مدیریت خدمات کشوری -مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی - امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران - مرزهای تقنین و اجرا در قانونی اساسی - ترجمه کتاب دروس حقوق عمومی ( لئون دوگی ) - تالیف کتاب :Les juridictions constitutionnelles et l’Etat de droit, Edition Universitaire Européen, 2011.